top of page

COPYRIGHT © 2015 TIENG TO DONG.

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Tiếng Tơ Đồng do Hồ Thụy Trang sáng lập năm 2000 tại Pháp. Đây là ngôi nhà chung của những người bạn, học viên mọi thành phần, đủ màu da, nhiều quốc tịch khác nhau 

HỒ THỤY TRANG

Người sáng lập Tiếng Tơ Đồng (2000) và tứ tấu đàn tranh châu Á, Fil d’Asie (2015) 

bottom of page